Please include all dashes. For example: XX-XXXXXXXXX-XX