Please include all dashes. For example: XXXXX-XXXXXX-XXXX-XX