Please include all dashes. For example: XXX-XXXXXXX-XXX