Please include all dashes. For example: XXX-XXXXXX-XX