Please include all dashes. For example: XXX-XXXXXXXX-XX